G.C.E O/L 2020 New Exam Date Soon
Read More

வட மாகாண சபைக்கு ஆசிரியர்களாக நியமனம் பெறவுள்ளவர்களுக்கான(NCOE) அறிவுறுத்தல்

தேசிய கல்வியியற் கல்லூரிகளில் கற்பித்தல் தொடர்பான தேசிய போதனாவியல் டிப்ளோமாவினை வெற்றிகரமாகப் பூர்த்தி செய்து வெளியேறியவர்களில் மத்திய கல்வி அமைச்சினால் வட மாகாண சபைக்கு…